Phân tách Hoàn Mỹ Hồn Thạch
Nguyên liệu Thành phẩm
Trang bị An Bang
(nhẫn trên, nhẫn dưỡi, dây chuyền, ngọc bội)
05 Hoàn Mỹ Hồn Thạch
Trang bị Hoàn Mỹ - An Bang
(nhẫn trên, nhẫn dưỡi, dây chuyền, ngọc bội)
15 Hoàn Mỹ Hồn Thạch
Trang bị Hồng Ảnh
(nhẫn trên, nhẫn dưỡi, dây chuyền, ngọc bội)
05 Hoàn Mỹ Hồn Thạch
Trang bị Hoàn Mỹ - Hồng Ảnh
(nhẫn trên, nhẫn dưỡi, dây chuyền, ngọc bội)
25 Hoàn Mỹ Hồn Thạch


Phân tách Cực Phẩm Hồn Thạch
Nguyên liệu Thành phẩm
Trang bị Định Quốc
(áo, nón, bao tay, thắt lưng, giày)
05 Cực Phẩm Hồn Thạch
Trang bị Cực Phẩm - Định Quốc
(áo, nón, bao tay, thắt lưng, giày)
15 Cực Phẩm Hồn Thạch


Trang bị Hoàn Mỹ
Nguyên liệu Thành phẩm
 • 01 An Bang Kê Huyết Thạch Giới Chỉ
 • 30 Hoàn Mỹ Hồn Thạch
 • 02 Tử Tinh Khoáng Thạch
 • Thành công: Nhận Hoàn Mỹ - An Bang Kê Huyết Thạch Giới Chỉ.
 • Tỉ lệ: 100% thành công.
 • 01 An Bang Cúc Hoa Thạch Chỉ Hoàn
 • 30 Hoàn Mỹ Hồn Thạch
 • 02 Tử Tinh Khoáng Thạch
 • Thành công: Nhận Hoàn Mỹ - An Bang Cúc Hoa Thạch Chỉ Hoàn.
 • Tỉ lệ: 100% thành công.
 • An Bang Điền Hoàn Thạch Ngọc Bội
 • 50 Hoàn Mỹ Hồn Thạch
 • 04 Tử Tinh Khoáng Thạch
 • Thành công: Nhận Hoàn Mỹ - An Bang Điền Hoàn Thạch Ngọc Bội.
 • Tỉ lệ: 100% thành công.
 • An Bang Băng Tinh Thạch Hạng Liên
 • 40 Hoàn Mỹ Hồn Thạch
 • 03 Tử Tinh Khoáng Thạch
 • Thành công: Nhận Hoàn Mỹ - An Bang Băng Tinh Thạch Hạng Liên.
 • Tỉ lệ: 100% thành công.
 • 01 Hồng ảnh Thẩm Viên Uyển
 • 75 Hoàn Mỹ Hồn Thạch
 • 05 Tử Tinh Khoáng Thạch
 • Thành công: Nhận Hoàn Mỹ - Hồng ảnh Trầm Viên Vãn Túy.
 • Tỉ lệ: 100% thành công.
 • 01 Hồng ảnh Kiếm Bài
 • 75 Hoàn Mỹ Hồn Thạch
 • 05 Tử Tinh Khoáng Thạch
 • Thành công: Nhận Hoàn Mỹ - Hồng ảnh Kiếm Qua Tây Phương.
 • Tỉ lệ: 100% thành công.
 • 01 Hồng ảnh Mục Túc
 • 75 Hoàn Mỹ Hồn Thạch
 • 05 Tử Tinh Khoáng Thạch
 • Thành công: Nhận Hoàn Mỹ - Hồng ảnh Mục Túc Tương Vong.
 • Tỉ lệ: 100% thành công.
 • 01 Hồng ảnh Tụ Chiêu
 • 75 Hoàn Mỹ Hồn Thạch
 • 05 Tử Tinh Khoáng Thạch
 • Thành công: Nhận Hoàn Mỹ - Hồng ảnh Hồng Tụ Chiêu.
 • Tỉ lệ: 100% thành công.


Trang bị Cực Phẩm
Nguyên liệu Thành phẩm
 • 01 Định Quốc Tử Đằng Hộ Uyển
 • 40 Cực Phẩm Hồn Thạch
 • 02 Tử Tinh Khoáng Thạch
 • Thành công: Nhận Cực Phẩm - Định Quốc Tử Đằng Hộ Uyển.
 • Tỉ lệ: 100% thành công.
 • 01 Định Quốc Ngân Tàm Yêu Đái
 • 50 Cực Phẩm Hồn Thạch
 • 04 Tử Tinh Khoáng Thạch
 • Thành công: Nhận Cực Phẩm - Định Ngân Tàm Yêu Đái.
 • Tỉ lệ: 100% thành công.
 • 01 Định Quốc Xích Quyên Nhuyễn Ngoa
 • 40 Cực Phẩm Hồn Thạch
 • 02 Tử Tinh Khoáng Thạch
 • Thành công: Nhận Cực Phẩm - Định Quốc Xích Quyên Nhuyễn Ngoa.
 • Tỉ lệ: 100% thành công.
 • 01 Định Quốc Thanh Sa Trường Sam
 • 60 Cực Phẩm Hồn Thạch
 • 04 Tử Tinh Khoáng Thạch
 • Thành công: Nhận Cực Phẩm - Định Quốc Thanh Sa Trường Sam.
 • Tỉ lệ: 100% thành công.
 • 01 Định Quốc Ô Sa Phát Quán
 • 50 Cực Phẩm Hồn Thạch
 • 03 Tử Tinh Khoáng Thạch
 • Thành công: Nhận Cực Phẩm - Định Quốc Ô Sa Phát Quán.
 • Tỉ lệ: 100% thành công.

Nguồn gốc nguyên liệu:
 • Hoàn Mỹ Hồn Thạch: Có thể mua ở cửa hàng Vinh Danh (NPC Võ Lâm Minh Chủ) hoặc rã từ trang bị (An Bang, An Bang Hoàn Mỹ...).
 • Cực Phẩm Hồn Thạch: Có thể mua ở cửa hàng Vinh Danh (NPC Võ Lâm Minh Chủ) hoặc rã từ trang bị (Định Quốc, Cực Phẩm Định Quốc).
 • Tử Tinh Khoáng Thạch: Có thể mua ở cửa hàng Vinh Danh (NPC Võ Lâm Minh Chủ) hoặc mua ở cửa hàng Uy Danh (NPC Lễ Quan).


Lưu ý:
 • Sau khi nâng cấp thành công sẽ nhận được trang bị ngẫu nhiên chỉ số.
 • Trang bị đính, tháo, khóa vĩnh viễn, có hạn sử dụng đều không thể nâng cấp & rã.
 • Đến NPC Thợ Rèn ở Biện Kinh, Dương Châu, Lâm An, Đại Lý để thực hiện.


Chúc các bạn chơi game vui vẻ!
BQT VLNT