Tinh luyện Định Quốc - An Bang
Thành phẩm Nguyên liệu
Trang bị Định Quốc
(Ngẫu nhiên nhận được nón, áo, bao tay, thắt lưng, giày)
25 Cực Phẩm Hồn Thạch
1 Tử, 1 Lam, 1 Lục Thủy Tinh và 1 Tinh Hồng Bảo Thạch
Trang bị An Bang
(Ngẫu nhiên nhận được nhẫn trên, nhẫn dưỡi, dây chuyền, ngọc bội)
15 Hoàn Mỹ Hồn Thạch
1 Tử, 1 Lam, 1 Lục Thủy Tinh và 1 Tinh Hồng Bảo Thạch


Nguồn gốc nguyên liệu:
  • Hoàn Mỹ Hồn Thạch: Có thể nhận được từ các hoạt động, tính năng, sự kiện trong game.
  • Cực Phẩm Hồn Thạch: Có thể nhận được từ các hoạt động, tính năng, sự kiện trong game.
  • Thủy Tinh và Tinh Hồng Bảo Thạch: Tống Kim/Tài Nguyên, Phong Lăng Độ (trên thuyền), nhiệm vụ hằng ngày, nhiệm vụ Dã Tẩu.


Lưu ý:
  • Đến NPC Thợ Rèn Thần Bí ở Lâm An và mang đủ điều kiện (sẽ yêu cầu thêm tiền vạn) để thực hiện tinh luyện.
  • Sau khi tinh luyện thành công sẽ nhận được trang bị ngẫu nhiên chỉ số.


Chúc các bạn chơi game vui vẻ!
BQT VLNT