Nhiệm vụ Thế Giới


Giới thiệu nhiệm vụ
Nhiệm vụ thế giới là những nhiệm vụ có phạm vi thực hiện rộng lớn. Nó đòi hỏi bạn cần phải có lòng nhẫn nại và kiên trì. Các nhiệm vụ thế giới cũng có độ khó khác nhau và yêu cầu bạn phải có một số điểm danh vọng nhất định để có thể tiếp nhận. Trong hệ thống nhiệm vụ này, có nhiều nhiệm vụ bạn có thể thực hiện nhiều lần đế nâng cao địa vị của mình trong chốn võ lâm.


Nhiệm vụ Thu Thập Dược Liệu

Lưu ý:
 • Số lần làm nhiệm vụ trong ngày không giới hạn.
 • 2 giờ kể từ sau khi hoàn thành nhiệm vụ trước mới được nhận nhiệm vụ kế tiếp.
 • Khoảng cách thời gian nhận nhiệm vụ được tính chung với nhiệm vụ đưa thư.


NPC & vật phẩm có liên quan
Hình ảnh Ghi chú
Vị trí: Thành Đô (391/320)

Chức năng:
 • Tham gia hoạt động Thiên Bảo Khố
 • Nhận & trả nhiệm vụ Thu Thập Dược Liệu
Vị trí: Dược Vương Cốc (304/233, 297/227, 301/221)

Tính năng: Tiệu diệt có tỉ lệ rơi vật phẩm Tử Mục Túc, Địa Cẩm Thảo, Thiến Thảo, Hổ Nhĩ Thảo, Linh Chi (dược liệu của NPC Cô gái hái thuốc)


Hướng dẫn nhiệm vụ
 • Di chuyển đến gặp Cô Gái Hái Thuốc để nhận nhiệm vụ.
 • Di chuyển đến Dược Vương Cốc để tiêu diệt Mèo rừng (từ Long Môn trấn đi qua).
 • Sau khi thu thập được số dược liệu yêu cầu, di chuyển về gặp Cô Gái Hái Thuốc để trả nhiệm vụ.


Phần thưởng nhiệm vụ
 • Sau khi hoàn thành, danh vọng sẽ tăng thêm 15 điểm.Nhiệm vụ Đưa Thư

Lưu ý:
 • Số lần làm nhiệm vụ trong ngày không giới hạn.
 • 2 giờ kể từ sau khi hoàn thành nhiệm vụ trước mới được nhận nhiệm vụ kế tiếp.
 • Khoảng cách thời gian nhận nhiệm vụ được tính chung với nhiệm vụ thu thập dược liệu.
 • Nhận nhiệm vụ này bạn sẽ không thể sử dụng Thần Hành Phù đến khi hoàn thành.


NPC & vật phẩm liên quan
Hình ảnh Ghi chú
Vị trí: Tương Dương (198/210), Biện Kinh (200/187), Lâm An (198/182), Phượng Tường (195/194), Thành Đô (377/317), Đại Lý (209/194), Dương Châu (209/187).

Chức năng: Nhận & trả nhiệm vụ đưa thư

Dịch Trạm Hàm Thư
Vật phẩm nhiệm vụ


Hướng dẫn nhiệm vụ
 • Di chuyển đến Dịch Quan ở các thành thị để nhận nhiệm vụ.
 • Dịch Quan sẽ nhờ bạn mang mật thư đến một trong thất đại thành thị để giao.
 • Đến thành chỉ định để giao thư và hoàn thành nhiệm vụ.


Phần thưởng nhiệm vụ
 • Sau khi hoàn thành, danh vọng sẽ tăng thêm 10 điểm.Chúc các bạn chơi game vui vẻ!
BQT VLNT